I procrastinate, therefore I am.

I procrastinate, therefore I am.

Friday, June 1, 2012

Ek-gheyemi

jibon jeno ekta boring class,

porar khatai aki-buki,

jam-e atke thaka bus.

sokal-belay eki roder aloy

eki chayer cup,

eki bajar, eki office,

eki kajer chap.

shondhe-belar ek-gheyemi -

bari pherar rasta chini,

chini ghorir kata;

tai protidin niyom kore

eki pothe hata.